Fantastyka

Jarek Patriota – Artur Pruziński

Recenzja książki Jarek Patriota - Artur Pruziński

Jarek Patriota
Artur Pruziński

Książki poli­ti­cal fic­tion od zawsze były moją pasją. Wszystko zaczęło się w liceum kiedy to pierw­szy raz prze­czytałem książkę For­sy­tha: „Dzień Sza­kala„. Od tego czasu minęło ponad dzie­sięć lat, które poskut­ko­wały poszu­ki­wa­niem coraz to nowych odmian lite­ra­tury poli­tycz­nej. W zna­czą­cej czę­ści były to książki z gatunku fic­tion, jed­nak ni­gdy nie dotar­łem do poli­tycz­nego kaba­retu jakim nie­wąt­pli­wie stara się być książka „Jarek Patriota” autor­stwa Artura Pru­ziń­skiego. Pomi­ja­jąc już sam fakt tego, że w rodzi­mej lite­ra­tu­rze brak tako­wego odga­łę­zie­nia pisar­skiego, można się mocno zasko­czyć książką, która w jawny spo­sób pró­buje sobie na wła­sną rękę, uto­ro­wać drogę w wydaw­ni­czym świe­cie.

Główny boha­ter ma na imię, nie ina­czej, Jarek. Z początku wydaje się bar­dzo topor­nym boha­terem swo­jej wła­snej opo­wie­ści, poprzez jego nie­co­dzienny styl bycia, deli­kat­nie mówiąc. Jarek jest oso­bo­wo­ścią która egzy­stuje na prze­strzeni całej histo­rii pol­ski, tak mu się przy­naj­mniej wydaje. W nieco koślawy spo­sób pró­buje wyglą­dać i być jak sar­mata, nie­od­ża­ło­wany ideał Polaka. Wycho­dzi mu to raz lepiej raz gorzej, w zależ­no­ści od tego gdzie się aku­rat znaj­duje. Jarek jest bowiem podróż­ni­kiem w cza­sie, który odwie­dza wszyst­kie ważne histo­rycz­nie miej­sca i momenty dla narodu Pol­skiego. Wizy­tuje Gród Mieszka I, pole Bitwy pod Grun­wal­dem, poznaje samego Führera czy odle­głą przy­szłość. Wszystko to jest jed­nak tak gro­te­skowo opi­sane, że czy­tel­nik nie ma w zasa­dzie poję­cia, czy Jarek aby dobrze poj­muje, nie tylko zasadę podróży w cza­sie, ale samą istotę zda­rzeń histo­rycz­nych. Wszystko jest bowiem okra­szone nawią­za­niami do kon­kret­nego punktu w cza­so­prze­strzeni, któ­rym jest natu­ralny czas dla samego Jarka, jak i dla czy­tel­nika. Skut­kuje to total­nym prze­ry­so­wa­niem wszyst­kiego, co spo­tyka głów­nego boha­tera, jego wła­snym sta­łym punk­tem w cza­so­prze­strzeni. Skut­kiem tego jest na przy­kład cho­rą­giew Smo­leń­ska pod Grun­wal­dem.

Pan Artur Pru­ziń­ski stwo­rzył książkę, która w wyśmie­nity spo­sób paro­diuje obecną sytu­ację poli­tyczną, i robi to w spo­sób wyjąt­kowo nowa­tor­ski. Próba przed­sta­wie­nia, przez autora, obec­nej sytu­acji w Pol­sce przy uży­ciu satyry, która jest w spo­sób rze­czywisty i ade­kwatny zabawna, jest rze­czą bar­dzo trudną. Sto­pień trud­no­ści zwięk­sza się wraz z próbą uka­za­nia sytu­acji poli­tycz­nej naszego kraju. Można śmiać się z wielu rze­czy, ale ująć to w spo­sób taki jaki doko­nał tego autor książki „Jarek Patriota” jest zdol­no­ścią wyż­szą. Czy­tel­nik ani przez moment nie nie zostaje pozba­wiony prób komicz­nego przed­sta­wie­nie kon­kret­nych zda­rzeń z życia real­nego poli­tycz­nych elit, co skut­kuje prze­za­bawną wycieczką do świata mniej lub bar­dziej zna­nej mu poli­tyki.

Pan Artur Pru­ziń­ski nie oszczę­dza w swo­jej książce niczego i nikogo, każ­demu obrywa się po równo, byle tylko było śmiesz­nie. Zasko­cze­niem jest fakt, że rze­czywiście jest śmiesz­nie, co nie uda­wało się wielu auto­rom przed­tem. Główny boha­ter w swo­jej dzi­kiej podróży przez naszą szarą rze­czywistość spo­tyka wiele osób o mniej lub bar­dziej zszar­ga­nej opi­nii, jed­nak najbar­dziej kon­tro­wer­syjną jego przy­godą jest nie spo­tka­nie z Hitle­rem, ale spo­tka­nie z Jose­fem Frit­zlem, któ­remu pro­po­nuje się udział w Olim­pia­dzie Gwał­ce­nia Córek, bo prze­cież Fritzl to Austriak, tak samo jak Hitler. Spi­rala absur­dów jest w książce autor­stwa Pana Pru­ziń­skiego bar­dzo wysoka, przez co czy­tel­nik nie wie czego ma się zła­pać, żeby dotrwać do końca.

Jarek Patriota” nie jest książką dla każ­dego, to jest pewne. Autor w bar­dzo dosadny spo­sób poka­zuje swoje poglądy poli­tyczne, cho­ciaż wydaje mu się, że wcale tak nie jest. Dla osób, które popie­rają obecną wła­dzę, książka ta może być czymś na wzór opo­zy­cji do tego w co wie­rzą. Dla dru­giej strony bary­kady poli­tycz­nej, będzie jawić się jako mani­fe­sta­cja sprze­ciwu poprzez kre­owa­nie sztuki jaką jest pisar­stwo. Jak­kol­wiek by na tą książkę nie patrzeć, zawsze będzie miał swo­ich zwo­len­ni­ków i prze­ciw­ni­ków, bo taki jest cel ksią­żek saty­rycz­nych. Oso­bi­ście uśmia­łem się wielce pod­czas lek­tury, ale też tra­fi­łem na momenty, które wzbu­dziły we mnie zadumę, nad tym czym jest tak naprawdę pol­ska poli­tyka? Głu­pim żar­tem jak przed­sta­wia to książka z jed­nej strony, czy też może obiek­tem który należy ośmie­szać bo tylko taka linia obrony pozo­stała w rękach opo­zy­cji?

Informacje o książce:
Tytuł: Jarek Patriota
Tytuł oryginału: Jarek Patriota
Autor: Artur Pruziński
ISBN: 9788380833258
Wydawca: Novae Res
Rok: 2016

Sklepik Moznaprzeczytac.pl

Serwis recenzencki rozwijany jest przez Fundację Można Przeczytać