Menu nawigacji stronami

Recenzje książek. Wszystko dla miłośników książek

Ewka – Dariusz Regulski

Dodane 23 czerwca 2018 | brak komentarzy

Recenzja książki Ewka - Dariusz Regulski

Ewka
Dariusz Regulski

Autora „Ewki” poznałem już jakiś czas temu, podczas lektury jego książki „AntyCzłowiek”. Zrobiła na mnie na tyle duże wrażenie, że nie bez pewnych wysokich oczekiwań, sięgnąłem po kolejną. Pan Regulski wyklarował całkiem szybko swój własny osobliwy sposób pisania, który na pewno znacząco wyróżnia go na rynku wydawniczym w naszym kraju, ale czy na tyle, aby można było o nim mówić jako o ewenemencie, talencie, czy nawet przystępności dla przeciętnego czytelnika?

Czytaj dalej

AntyCzłowiek – Dariusz Regulski

Dodane 15 września 2016 | 4 komentarze

Recenzja książki AntyCzłowiek - Dariusz Regulski

AntyCzłowiek
Dariusz Regulski

Każdy z nas ma w sobie mała cząstkę, która pod­suwa mu nega­tywne emo­cje i myśli na temat ota­cza­ją­cego nas świata. Mały cho­chlik który poja­wia się naj­czę­ściej w mrocz­niej­szych momen­tach naszego życia, ale który działa bar­dzo sku­tecz­nie. Jedni mają z tym do czy­nie­nia rzadko, inni czę­ściej, a jesz­cze inni nie­mal per­ma­nent­nie. W dziwny spo­sób, o wiele łatwiej ulec temu uczu­ciu, niż jakie­mu­kol­wiek innemu, zapewne dla­tego, że jedyne czego od nas wymaga to leni­stwo, jak naj­wię­cej leni­stwa. Wów­czas apa­tia sama przyj­dzie i zrobi swoje, a im wię­cej szkód wyrzą­dzi, tym trud­niej się z tego będzie podnieść. Powieść „Anty­Czło­wiek” Dariu­sza Regul­skiego, ode­bra­łem jak zapis prze­my­śleń czło­wieka, który patrzy na świat w spo­sób wyżej opi­sany.

Czytaj dalej
Zaprzyjaźnione blogi