Menu nawigacji stronami

Recenzje książek. Wszystko dla miłośników książek

AntyCzłowiek – Dariusz Regulski

Dodane 15 września 2016 | 4 komentarze

Recenzja książki AntyCzłowiek - Dariusz Regulski

AntyCzłowiek
Dariusz Regulski

Każdy z nas ma w sobie mała cząstkę, która pod­suwa mu nega­tywne emo­cje i myśli na temat ota­cza­ją­cego nas świata. Mały cho­chlik który poja­wia się naj­czę­ściej w mrocz­niej­szych momen­tach naszego życia, ale który działa bar­dzo sku­tecz­nie. Jedni mają z tym do czy­nie­nia rzadko, inni czę­ściej, a jesz­cze inni nie­mal per­ma­nent­nie. W dziwny spo­sób, o wiele łatwiej ulec temu uczu­ciu, niż jakie­mu­kol­wiek innemu, zapewne dla­tego, że jedyne czego od nas wymaga to leni­stwo, jak naj­wię­cej leni­stwa. Wów­czas apa­tia sama przyj­dzie i zrobi swoje, a im wię­cej szkód wyrzą­dzi, tym trud­niej się z tego będzie podnieść. Powieść „Anty­Czło­wiek” Dariu­sza Regul­skiego, ode­bra­łem jak zapis prze­my­śleń czło­wieka, który patrzy na świat w spo­sób wyżej opi­sany.

Czytaj dalej
Zaprzyjaźnione blogi