Menu nawigacji stronami

Recenzje książek. Wszystko dla miłośników książek

Płonące anioły – Bear Grylls

Dodane 10 listopada 2016 | 2 komentarze

Recenzja książki Płonące anioły - Bear Grylls

Płonące anioły
Bear Grylls

Teorie spi­skowe mają to do sie­bie, że zwy­kle opie­rają się na zało­że­niu, że im bar­dziej kon­tro­wer­syj­nie tym lepiej. Całe nowo­cze­sne spo­łe­czeń­stwo lubi je nie dla­tego, że przed­sta­wiają jaką­kol­wiek rze­telną wie­dzę, ale jedy­nie domy­sły które mają na celu wzbu­dze­nie w czy­tel­niku poczu­cia dys­kom­fortu dla ota­cza­ją­cej go rze­czy­wi­sto­ści. Nie muszą być spójne, ale już na pewno muszą burzyć dotych­cza­sowy porzą­dek świata odbiorcy. Każdy dobry pisarz, który bie­rze się za napi­sa­nie książki z tegoż gatunku, dosko­nale o tym wie i stara się to użyć naj­le­piej jak umie. Bear Grylls jest koja­rzony z zupeł­nie innej formy prze­kazu, jed­nak jego książka „Pło­nące Anioły” poka­zała, że i u niego można doświad­czyć tren­dów nowo­cze­snego świata. Druga część przy­gód Willa Jaegera jest jesz­cze bar­dziej tajem­ni­cza i nie­prze­wi­dy­walna niż można się było spo­dzie­wać.

Czytaj dalej

Lot Widmo – Bear Grylls

Dodane 23 października 2016 | 2 komentarze

Recenzja książki Lot Widmo - Bear Grylls

Lot Widmo
Bear Grylls

Bear Grylls – tego czło­wieka chyba nie trzeba nikomu przed­sta­wiać. Dzięki swo­jemu pro­gra­mowi tele­wi­zyj­nemu „Szkoła Prze­trwa­nia” zyskał miliony fanów na całym świe­cie, któ­rym mógł przedło­żyć pod­stawy survi­valu. Poprzez swój nie­co­dzienny spo­sób walki z naturą, Grylls wybił się ponad setki mu podob­nych pro­gra­mów, co poskut­ko­wało lawiną róż­no­ra­kich pro­po­zy­cji mar­ke­tin­go­wych oraz otwar­tym ryn­kiem pisar­skim. Przez pierw­szych kilka lat Bear trzy­mał się stricte gatunku porad­ni­ków survi­va­lo­wych, jed­nak szybko oka­zało się, że ma w sobie rów­nież poten­cjał fabu­larny, który to ujaw­nił po raz pierw­szy już w 2008 roku powie­ścią „Złoto Bogów”. Idąc za cio­sem, posta­no­wił kon­ty­nu­ować swoją przy­godę z fabułą, rów­no­le­gle z tą survi­va­lową, co poskut­ko­wało sied­mioma porad­ni­kami i i tą samą ilo­ścią powie­ści.

Czytaj dalej
Zaprzyjaźnione blogi